تکنیک های تیراندازی

تیراندازان رشته تفنگ بادی باید نسبت به جنبه های خاص تیراندازی که ویژه این رشته است آگاه باشند. وضعیت ایستاده از سطح اتکای کم ومرکز ثقل بالاتری برخوردار است بنا بر این کنترل آن کمی دشوار است.وزن سلاح تنها فقط بوسیله بدن باید مهار شود در نتیجه تیراندازان باید وقت بیشتری را برای تمرین تکنیک های ضروری آن صرف کنند. در سالهای اخیر امتیازهای این رشته به طور چشم گیری افزایش یافته است واین موفقیت به خاطر پیشرفت های فنی در ساخت سلاح، طراحی تجهیزات وتاکید بیشتر ومواثر بر افزایش تکنیک های ذهنی وآرمیدگی است.

وضعیت ایستادن از نظر مقررات:

1- در این وضعیت تیرانداز باید در خط آتش (محل استقرار) به راحتی وآزادانه روی هر دو پا وبدون اتکا به جای دیگر بایستد.

2- تفنگ باید با هر دو دست، شانه، گونه وقسمتی از سینه در ناحیه شانه راست نگه داشته شود.

3- آرنج بهتر است از ناحیه استخوان لگن حمایت شود.

وضعیت ایستادن از نظر تکنیکی:

1- بدن به اندازه 90-75 درجه به سمت راست هدف متمایل است.

2- پاها به اندازه عرض شانه ها از هم فاصله دارند و وزن بدن تقریبا به طور مساوی روی هر دو پا تقسیم شده است. پنجه های پا برای کنترل وتعادل نهایی کمی به سمت بیرون قرار گیرد، پا ها وزانو کشیده وفشاری بر آنها تحمیل نمی شود.

3-  باسن در امتداد خط نشانه روی وتقریبا عمود بر آن است.

4- بدن به سمت چپ هدف چرخیده وکمی به سمت عقب خم شده است. تمام چرخش ها وخم شدن ها در بالا تنه اتفاق می افتد. این عمل سلاح را در میان سطح اتکا حفظ وباعث ثبات در حالت گیری می شود. در حالت گیری نقش پایین تنه نسبت به بالا تنه بیشتر است.5- دست چپ باید طوری سلاح را نگاه دارد که وزن آن به طور مستقیم به سطح اتکا انتقال یابد وبهترین وضعیت برای نگاه داشتن سلاح فراهم شود. به خاطر وزن سلاح، مرکز سقل بدن باید در داخل سطح اتکا و در قسمت داخلی پای چپ قرار بگیرد.6-بازو وآرنج دست چپ به طور مستقیم زیر تفنگ قرار دارند، بعضی از تیراندازان ترجیح می دهند آرنج دست چپ را کمی جلو تر در ناحیه شکم قرار دهند.7- دست راست به راحتی قبضه تفنگ را می گیرد. میزان فشار لازم برای گرفتن قبضه به وزن ماشه بستگی دارد.

وضعیت های مختلف نگه داری سلاح:

حالت های بسیاری متنوعی را می توان در طریقه نگاه داری تفنگ بین تیراندازان مشاهده کرد.

البته باید توجه داشت که هر تیرانداز مجاز است حالتی را که بدن وی با آن راحت تر است اما به صورت اصولی از خود داشته باشد.

یکی از عوامل تعیین کننده، تناسب طول دست با بالاتنه تیرانداز است.

دست نگاه دارنده سلاح هنگام حالت گیری باید:

1- کشیده ومستقیم باشد.

2- در صورت امکان مشت شده وبه راحتی زیر تفنگ قرار گیرد.

3- بایددر زمان طولانی کمترین فشار را متحمل شود.

( اندازه قد و دور کمر دو عامل اساسی در تعیین وضعیت حالت گیری است. )

نشانه روی:

چشم هنگامی می تواند ببیند و دریافت کننده خوبی باشد که در وضعیت ثابت قرار گیرد. بنابراین گونه باید به راحتی روی قنداق تفنگ قرار گیرد. گردن وصورت باید فاقد هر گونه فشار وکشیدگی باشند وخط دید نیز درست در مرکز روزنه دید قرار گیرد.منظور از نشانه روی در اینجا بالا بردن تفنگ وقرار دادن آن در امتداد مرکز هدف است.برای این کار تیرانداز از چهار قسمت تفنگ کمک می گیرد، تیرانداز باید چشم، روزنه دید، حفاظ مگسک، مگسک وخال سیاه را در امتداد هم قرار دهد.

 روزنه دید :روزنه دید سوراخی است که قطر آن 2/1 میلی متر می باشد. فاصله چشم تا روزنه دید باید بین 8-5 سانتی متر باشد ودر طول تیراندازی نباید تغییر کند.

 لوازم:

در رشته تفنگ داشتن لباس مخصوص این رشته ( کت، شلوار، دستکش، کفش، گوشی و…) از اهمیت بالایی برخوردار است.

داشتن این امکانات در این رشته بسیار مفید وتقریبا می توان گفت که بدون آن تیراندازی بسیار مشکل وسخت خواهد بود.

نحوه برگزاری مسابقه رشته های بادی 10 متر:

مرحله مقدماتی مسابقه :

 رشته تیراندازی با تفنگ و تپانچه بادی درفاصله ده متری انجام می گردد که برای مردان تعداد 60 تیر وبرای زنان 40 تیر می باشد. زمان 60 تیر مردان 105 دقیقه است، تیرهای قلق نیز در این زمان زده می شود، برای زنان زمان 40 تیر 75 دقیقه می باشد. تنها یک تیر در هر کارت قابل قبول است وهیچ محدودیتی در تعداد تیرهای قلق وجود ندارد اما بعد از زدن اولین تیر نمره، تیرانداز دیگر مجاز به تیراندازی قلق نمی باشد.

مرحله نهایی مسابقه ( فینال ):

بعد از اتمام مرحله مقدماتی هشت نفر اول رقابت، به مرحله فینال راه پیدا می کنند. در مرحله فینال هفت دقیقه فرصت برای زدن تیر قلق دارند وبعد از آن با فرمان مسئول خط در زمان 75 ثانیه یک تیر شلیک می کنند. پس از زدن 10 تیر بدین صورت، حاصل مجموع نمرات فینال با امتیاز دور مقدماتی جمع ومجموع امتیازات هر دو مرحله اعلام می شود. تعیین محل استقرار کسانی که به مرحله نهایی راه می یابند طبق مقررات تکنیکی ویژه مرحله نهایی ونمره های کسب شده در دور مقدماتی صورت می گیرد.تیراندازان به ترتیب امتیازات به دست آمده از سمت چپ به راست در خط آتش قرار می گیرند.پس از پایان مرحله قلق گیری یک دقیه بعد مسئول خط باید فرامین را به زبان انگلیسی به ترتیب زیر اعلام کند:

کارت های هدف باید تنها پس از پایان زمان قانونی وفرمان مسئول خط آتش حرکت داده شود

اصول تیراندازی

الف : یافتن چشم برتر و تست کسب چشم برتر :

بر طبق آمار بدست آمده 90 درصدمردم که با چشم راست نشانه روی می کنند با دست راست نیز تیر اندازی می نمایند یا با دست چپ که تیراندازی می کنند با همان چشم چپ نیزنشانه روی می کنند . فقط حدود 10 درصد مردم با چشم چپ دست راست یا چشم راست دست چپ نشانه روی می کنند.

در تیراندازی بهترین وضعیت آن است که باهمان چشمی که نشانه روی می کنند با همان دست نیز تیراندازی کنید . برای رفع این مسئله پیشنهاد می شود تیراندازان مبتدی قبل از شروع به کار با روش زیر چشم برتر یا غالب خود   را بیابند.

تست:

فرد ابتدا باید انگشت سبابه یکی از دستان خود را به طرف نقطه معینی نشانه رفته بلافاصله با دو چشم باز بطور طبیعی آن انگشت را بر روی آن نقطه منطبق کند . سپس بدون اینکه دست خود را از روی هدف منحرف نماید با دست دیگر یکی از چشمان خود را بسته و با چشم دیگر آن انگشت را بر روی هدف ملاحظه نماید . ( توجه کنید هنگام کنترل چشم انگشت شما نباید تا پایان تست از روی نقطه مشخص شده تغییر جهت داده یا جابجا گردد ) اگر انگشت شما از روی هدف با چشمی که نگاه می کنید منحرف به نظر میرسد آن چشم غالب شما نیست . سپس همان عمل را با چشم دیگر تکرار کنید . حال هر کدام از چشمان که با لحظه دیدن دو چشم باز بهتر ببیند چشم غالب شماست .

 روشهای استفاده صحیح از چشم برای نشانه روی :

بسیار مهم است که چشم تیراندازان قوی باشد تا بتوانند بخوبی نشانه روی کنند . پس در اولین فرصت باید به چشم پزشک مراجعه نموده تا آزمایشات کامل را انجام دهد تا تشخیص نیاز یا عدم نیاز شما به عینک یا لنز را مشخص کند .

نکات مهم مورد نیاز برای چشمها در تیراندازی :

الف / – از روزنه دید عقب (ابزار نشانه روی ) بطور واضح و روشن بطرف هدف نگاه کنید زیرا چشم ها در زمانی که واضح و روشن تصاویر را می بیند بهترین دید را دارد . زمانیکه مستقیم و صحیح نگاه می کنیم عضله های چشم آزاد و در آسایش خواهند بود .

ب/ – در صورت امکان با دوچشم باز نشانه روی کنید ؛ زیرا وقتی که یک چشم بسته است چشم دیگر خسته شده و تار خواهد دید ( انحراف چولگی چشم بسته به چشم باز کشیده می شود ) وو تمرکز فکر تیرانداز نیز از بین خواهد رفت .

ج/- برای کسانی که با دو چشم براحتی نمی توانند نشانه روی کنند می توان از یک پوشش چشمی برای چشمی که در خط نشانه نیست استفاده کرد ؛ زیرا این پوشش چشمی ، از برهم خوردن تمرکز دید جلوگیری می کند و از حواس پرتی جلوگیری می شود

لازم به ذکر می باشد که برای رشته تپانچه این پوشش چشمی معمولا بر روی کلاه تیرانداز و یا عینک تیرانداز گذاشته و یا نصب میشود و برای رشته تفنگ بر روی چشمی روزنه دید عقب سلاح (طبق اندازه اعلام شده 3.5.7 سانتیمتر می باشد ) و. یا کلاه و عینک تعبیه می شود تا بدون هیچگونه دخالتی از تمرکز تیرانداز نکاهد .

 د /- باید چشم های خود را به طرق مختلف تقویت نمود

عوامل مواثر در تیراندازی

اجرای عوامل زیر به ترتیب گفته شده به میزان زیادی در تیراندازی شما تاثیر گزار است.البته قبل از هر چیز داشتن روحیه مناسب وآرامش ، بدور از استرس وعوامل منفی روحی برای تیراندازی لازم وضروری است.

X